Siyaset Kavramı

2

Siyaset (Politika Latince) dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. “idare etmek, işleri yoluna koymak” anlamında kullanılır. Politika sözcüğü ise eski Yunancada “kent devleti” anlamındaki polis sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde ise, yönetim bilimi-yönetme sanatı anlamına gelen ve eş anlamda kullanılan iki sözcük politika ve siyaset kavramı.

Siyasetin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ne zaman insanlar toplu halde yaşamaya başladıysa, toplumsal anlamda farklılaşma ve bu farklılaşma sonucunda sınıflar halinde yaşamlarını idame ettirip, farklı yönetimleri oluşturdularsa, siyaset de o zaman ortaya çıkıp, başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Esasında farklı yönetimlerin(Devlet kastedilir) kaynağı özel mülkiyettir ve bunun temelinde de işbölümüdür. Siyaset kavramı da yönetim-devlet ile birlikte ve ona bağlı olarak ortaya bir çıkmış bir kavramdır. Tarihsel anlamda, eğer farklı yönetim şekilleri ortaya çıkmamış olsaydı insanlar, ne siyaset kavramına ihtiyaç duyacaktı, ne de günümüzde de bu kavramı kullanıyor olacaktı. Demek ki sosyolojik olarak, siyaset toplumun yöneten ve yönetilen sınıflara ayrılması ve buna bağlı olarak yönetim veya yönetim sistemlerin bir ürünüdür demek mümkündür. Öyleyse siyaset, toplu halde yaşamın bir sonucu olan toplumsal farklılaşmanın ya da başkalaşmanın bir ürünüdür demek aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir gerçekliği ifade etmekten başka bir şey değildir.

Siyaset kavramının öneminden olsa gerek, geçmişten günümüze farklı bilimlerin konusu olmuştur. Başka bir söylemle, bu kavram farklı bilimlerce irdelenmiş, araştırılmış bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bilimler tarafından konu edinilmesinde elbette ki, siyaset kavramının çok yönlülüğü ve etkililiği etkili olmuştur. Yani toplum-yönetim bağlamında karşılıklı ilişkinin mevcudiyeti belirleyici bir unsur olmuştur, Bu belirleyicilik unsur nedeniyle siyaset kavramı veya siyaset kurumu, hem felsefe ve bilimin konusu olduğu gibi, tarih gibi diğer bilimlerin de konusu olmuştur. Bundan dolayıdır ki, toplumsal ve bilimsel gelişmeler, birbirinde bağımsız ama birbirleriyle ilişkili olan siyaset bilimi ve siyaset felsefesi… Gibi alanların doğmasını sağladı.

Aslında siyasal tarihe bakıldığında siyaset kavramını ilkçağ düşünürlerinden Aristoteles tarafından ele alındığını ve irdelendiğini görüyoruz. Yaşadığı dönemde Aristoteles, eski yunandaki Site-kent devletlerinin yönetim biçimlerini araştırmış ve araştırdıktan sonra da yönetim biçimlerinin de sınıflandırmasını da yapmıştır. Bundan dolayı da politika kavramının eski Yunan’da polis sözcüğünden geldiği gibi, Aristoteles’in de Politika adlı eser yazdığını hatırlatmakta bilmem fayda var mıdır? Platon, Sofistler, Çiçero, Seneca Farabi… gibi düşünürlerin de bu alanla ilgilendikleri ve eser bıraktıkları da bilinen bir gerçektir.

Yukarıda vurgulandığı gibi tabii olarak, siyasetin farklı bilimlerin konusu oluşu farklı düşünürlerce farklı tanımlamalarına yol açmıştır. Farklı tanımlamaların da olması da elbette doğal ve kaçınılmazdır. Dolayısıyla, siyaset kavramının önemini ve işlevini daha iyi anlayabilmek için siyasete ilişkin tanımlamalara bakmakta fayda var sanırım. Bakınız Aristoteles’e göre siyaset, yurttaşların toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptığı her şeydir derken, yirminci yüzyılın en büyük siyaset bilimcilerinden Duverger’e göre siyaset, hem bir çatışma ve iktidar kavgasıdır, hem de toplumun tüm üyelerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı olduğu gibi iktidarın kullanılması ve icrasıdır der. Yine sosyolog Weber’e göre ise, devleti ilgilendiren olayların sistematik ve düzenli bilgisidir diye tanımlar.

Günümüzde ise siyaset, devlet, ülke ve insan yönetimi diye tanımlandığı gibi, en genel anlamıyla devlet işlerini düzenleme ve yürütme faaliyeti ya da etkinliğidir diye tanımlanır.

Dikkat edilmesi ve üzerinde durulup, kavranması ve anlaşılması gerekli olan şey, siyasetin toplum ve toplumun yönetimi ile ilgili veya kısacası yönetimle ilişkili ve ilintili bir kavram olduğudur. Bundan hareket ederek şunu vurgulamak istiyorum. Toplum ve toplumsal yönetim ile ilgili bir kavram ise (ki öyledir)  toplumsal örgütleme formasyonun niteliği, mevcut olan siyaseti ve dolayısıyla yönetimin niteliğini belirlerken, tam tersine mevcut olan siyaset ve yönetimin niteliği de, toplumsal örgütleme formasyonun hangi aşamada ve hangi niteliklere sahip olduğunu belirlemez mi? Elbette de belirler.

Dolayısıyla, toplumsal siyasetin düzeyi dahi, günümüzde gelişmişliğin, çağdaşlaşmanın ve modernleşmenin bir kriteri ya kıstasıdır. Bu bize aynı zamanda da toplum ile siyaset kavramının iç içe olduğunu gösterirken, birbirleriyle olan karşılıklı etkileşim içerisinde olduklarını da gösterir, ister istemez. Somutlaştıracak olursak, tarım egemen toplumlarda monarşi- meşrutiyet ve oligarşi gibi yönetim şekiller varken, sanayi egemen toplumlarda ise demokratik yönetimler vardır ve var olmaya devam edecektir. Sonuç olarak siyaset ya da siyaset kurumu ile toplumsal yapı arasındaki ilişkilerde birbirinde bağımsız olarak ele alınmayacağı gerçeğinin bilinmesi ve algılanmasının gerekli, bir o kadar da yararlı olduğunu düşünmemek olanaksızdır.

Özetle, günümüzde özellikle demokratik toplumlar, gelişmişlik açısından hangi örgütleme yapısı ya da formasyona sahip olursa olsunlar, siyaset bir yönetme sanatı ise-ki bir yönetme sanatıdır-siyaseti iyi kavrayıp, anlamak ve değerlendirmek, siyaset bilimcisi Duverger’in ifadesiyle  “toplumun tüm üyelerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı” ise, toplumsal gelişim-değişim ve dönüşümde de bu aracı kullanırken doğru stratejiler üretmek, en sağlıklı ve mantıklı-rasyonel, aynı zamanda toplumsal gerçekliğe uygun ve onunla örtüşen bir yol olarak bakmak, düşünmek ve uygulamak her siyaset ile uğraşan ve hatta biraz da olsa ilgilenen her insanın hakkı olduğu gibi, bir görevi değildir de nedir?

2 thoughts on “Siyaset Kavramı

  1. Halil bey siyasetin doğasını, etimolojisini, ontolojisini ve tarihsel arka planını felsefi ve sosyoloji gibi ilmi disiplinlerin penceresinden anlatmış. Şahsım adına çok istifade ettim. Siverek’te böylesi kıymetli entelektüellerin varlığı biz Siverekliler için büyük bir nimet ve değer. Umarım Siverek’te siyaset yapan parti ve oluşumlar Halil Bey’i siyaset akademilerine ve seminerlerine konuşmacı olarak davet ederler. Engin bilgisinden ve derin bilgeliğinden yararlanmak ve nasiplenmek gerektiği kanısındayım. selamlar…

  2. Benim anladığım her şey gibi siyasette ihtiyaca göre oluşmuş,değişmiş ve gelişmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Kimseye Söyleme...

Olur da bir gün sağ kalırsak eğer..  Seni bilmem, ben nikahlıyım ölüme!.  Artık zor dönerim sevdamın şehrine… Ve günlerden bir gün dönersen.. Sevdamın kentti Siverek’e  Yemin et ölmüşlerin başına.. Hasretliklerin beni nasıl yaktığını.. Anamın sararmış siya, beyaz fotoğrafına  Bacımın; solgun gülüşlerine bakarak.. Gözyaşlarımla… Geceyi nasıl ıslattığım, Mevsimsiz yağmurlar yandığımı  Sakın […]